Game SG173
Giới thiệu
Tự Trọng Mưu, Thủ Lĩnh Giang Đông. Văn tài Võ lược, gan dạ siêu quần.
Kĩ năng
Chế ngự
Thần võ
Giới thiệu
Tự Mạnh Đức, dẫn dắt quân Ngụy hùng cứ Giang Bắc, muốn nuốt trọn thiên hạ….
Kĩ năng
Bá đạo
Loạn thế kiêu hùng
Giới thiệu
Tự Huyền Đức, hậu nhân của Trung Sơn Tịnh Vương. Con người kiên định, khoan dung, biết đối đãi nhân sĩ.
Kĩ năng
Nhân giả vô địch
Nhân đức
Giới thiệu
Tự Phụng Tiên, danh Tướng cuối đời Hán. Giỏi cưỡi ngựa, bắn tên. Được phong là "Đệ Nhất Mãnh Tướng Tam Quốc"
Kĩ năng
Vô song loạn vũ
Vô phong
Giới thiệu
Danh cơ cuối đời Hán, có nhan sắc tuyệt thế. Con nuôi của Vương Doãn, dùng mỹ nhân kế ly gián cha con Lữ Bố - Đổng Trác
Kĩ năng
Mỹ nhân kế
Khuynh quốc
Game SG140