Tự Phụng Tiên, danh Tướng cuối đời Hán. Giỏi cưỡi ngựa, bắn tên. Được phong là "Đệ Nhất Mãnh Tướng Tam Quốc".
Tự Huyền Đức, hậu nhân của Trung Sơn Tịnh Vương. Con người kiên định, khoan dung, biết đối đãi nhân sĩ.
Tự Mạnh Đức, dẫn dắt quân Ngụy hùng cứ Giang Bắc, muốn nuốt trọn thiên hạ….
Tự Trọng Mưu, Thủ Lĩnh Giang Đông. Văn tài Võ lược, gan dạ siêu quần.
Game SG140